Monday, 26/09/2022 - 20:31|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Cấn Hữu; Hotline: 0586.599.666 - Số điện thoại đường giây nóng 0904392363
  • https://drive.google.com/file/d/1Vj4fNVXJjyuAaya6jA2v7DjiR-PRGxgn/view
  • https://drive.google.com/file/d/1s49JEBZvyk_Cdy8wBWY13R3GYjJGC2PU/view
  • https://drive.google.com/file/d/1VbqW8PksUAH-fyJ2wcUNqUyU9TwJZhEW/view
  • Bài soạn PowerPoint môn TN_XH lớp 1 (SGK Cùng học để phát triển năng lực)https://drive.google.com/file/d/1ENyX1hNyP2T4fmWUQN8zRSPwW1vkEoNP/view
  • Bài soạn PowerPoint môn Tiếng Việt lớp 1 (S ... át triển năng lực)https://drive.google.com/file/d/1WxsXjBd1zGI5PJXF4sD522cQ1oHRPGiD/view
  • https://docs.google.com/presentation/d/1RHVYHA0tq0pb-ACrJ2RJ2dE5mSuNqHHJ/edit#slide=id.p1
Tài nguyên